Trang chủ

Danh sách thủ tục

Tiếp nhận viên chức giáo viên Thủ tục tiếp nhận viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Chuyển công tác viên chức giáo viên Thủ tục chuyển công tác viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Tuyển dụng viên chức giáo viên Thủ tục đăng ký tuyển dụng viên chức giáo viên sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Nâng bậc lương trước thời hạn Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc
Khen thưởng thường xuyên Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận
Khen thưởng chuyên đề Thủ tục Khen thưởng chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận
Khen thưởng đột xuất Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
Nâng bậc lương, phụ cấp Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cấn bộ, công chức, viên chức
Bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp Quyết định bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Ý kiến về việc ký kết hợp đồng lao động Cho ý kiến về việc ký kết hợp đồng lao động dưới 12 tháng
Chức danh nghề nghiệp cùng hạng Xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng đối với viên chức thuộc thẩm quyền của UBND quận
Đánh giá kết quả làm việc Đánh giá kết quả làm việc đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Bản quyền thuộc về Phòng Nội Vụ UBND quận Liên Chiểu
Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: 0236.3841586